Polityka prywatności

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest AGROMEP S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan, z którym można się kontaktować pod numerem tel.: 65 511 09 08 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Państwa dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji Państwa zlecenia/zamówienia przez Administratora i tylko przez okres wymagany przepisami prawa. Nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani udostępniane innym podmiotom. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje brak możliwości realizacji umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako „Rozporządzenie”;) informujemy, że AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej jako „Spółka”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe na n/w zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie, adres: ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan, dane kontaktowe: nr tel.: (65) 511 09 08, adres e-mail: agromep@agromep.pl.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Prezes Zarządu Spółki Pan Łukasz Miszkiewicz, z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr tel.: (65) 511 09 08 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: agromep@agromep.pl.
 3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia, na Pani/Pana żądanie, działań zmierzających do zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  2. wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem przez nią działalności oraz realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach podanych w punkcie 3, dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa i w zakresie dozwolonym przez odrębne przepisy prawa, podmioty przetwarzające udostępnione dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółką (operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy świadczące usługi księgowe, techniczno-informatyczne, itp.) oraz niektóre osoby wykonujące zawody regulowane.
 5. Udostępnione dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, tj.:
  1. w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy lub w celu jej wykonania - przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym ze względu na obowiązujące przepisy prawa - przez czas określony tymi przepisami,
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce ze względu na realizację umowy - przez okres wypełniania tych obowiązków przez Spółkę, określony właściwymi przepisami (w tym podatkowymi i rachunkowymi);
  3. w zakresie ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń, w tym wynikających z rękojmi oraz gwarancji - przez okres niezbędny dla takiego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w granicach określonych przepisami Rozporządzenia oraz obowiązującego prawa polskiego: prawo do żądania dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 7. Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane są przez Spółkę na potrzeby zawieranej umowy. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy oraz realizacji obowiązków prawnych, którym podlega Spółka.
 8. W razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Spółka nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Spółka nie przetwarza ani nie zamierza przetwarzać w przyszłości Pani/Pana danych osobowych przy pomocy tzw. „profilowania”; (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową).
 11. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne ze względu na cele, dla których są przetwarzane. Przetwarzanie odbywa się w takim zakresie, że nie powoduje wysokiego ryzyka naruszenia Pana/Pani praw lub wolności osobistych.